A A A K K K
для людей із порушенням зору
Пантаївська громада
Кіровоградська область, Олександрійський район

Рішення про утворення постійних комісій селищної ради

 

 

РІШЕННЯ

ПАНТАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПЕРШОЇ СЕСІЇ

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ІІ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

від 07 грудня 2020 року                                                                                             № 6

смт. Пантаївка

Про постійні комісії

Пантаївської селищної ради

 

Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26, статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Створити такі постійні комісії Пантаївської селищної ради:
 • постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту;
 • постійна комісія з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження та транспорту;
 • постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва;
 • постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;
 • постійна комісія з питань освіти, молоді, спорту, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення.
 1. Затвердити склад постійних комісій Пантаївської селищної ради:
  1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту:

КОТЛЯР Тамара Вікторівна — голова комісії;

СМАКУЛА Павло Мирославович;

ТАРАНЕНКО Андрій Володимирович;

ОБ’ЄХОВ Олександр Анатолійович.

 

  1. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження та транспорту:

БОЙКО Юрій Романович - голова комісії;

ВОЛОЩУК Євгеній Арсентійович;

МОВЛЯВ Володимир Миколайович;

АНТОНОВ Сергій Миколайович.

 

 

  1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва:

ШВЕЦЬ Людмила Іванівна - голова комісії;

ЛОПАТА Олена Павлівна;

СТОРЧОВИЙ Олександр  Олексійович;

МЕЛЬНИКОВА Олена Віталіївна;

КАРАУШ Сергій Миколайович.

 

  1. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:

САРІЄВА Валентина Борисівна - голова комісії;

СВЯТЕЦЬ Наталія Володимирівна;

ДИШУК Михайло Миколайович;

СМАКУЛА Микола Мирославович.

 

  1. Постійна комісія з питань освіти, молоді, спорту, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення:

БУРУСАН Надія Іванівна - голова комісії;

МУСЕНКО Костянтин Владиславович;

ХУТОРНА Наталія Сергіївна;

КУЗНЄЦОВА Олена Миколаївна.

 

 1. Затвердити положення про постійні комісії Пантаївської селищної ради, згідно додатку 1.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Пантаївського селищного голову.

 

 

 

Селищний голова                                                                                Ігор БУЛЬБА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення селищної ради

від 07 грудня 2020 року № 6  

 

Положення

про постійні комісії Пантаївської селищної ради

 

 1. Загальні положення.
  1. Постійна комісія ради (далі - постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії, вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані селищний голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна Пантаївській селищній раді та відповідальна перед нею.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, селищного голови або секретаря ради.
  7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Пантаївської селищної ради, іншими особами, незалежно від організаційно - правової форми та форми власності.
  8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
  10. За наявності у ради офіційного веб - сайту має бути забезпечене:
   1. Розміщення на ньому діючої редакції Положення про постійні комісії, склад членів кожної постійної комісії;
   2. Плану роботи ради, з зазначенням точних дат проведення чергових засідань, адрес приміщень, відповідальних осіб за проведення засідань комісій;
   3. Розміщення протоколів, висновків, рекомендацій постійних комісій;
   4. Завчасне оприлюднення інформації про час, місце та порядок денний засідань постійних комісій;
   5. Розміщення звітів постійних комісій.
  11. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.
 2. Голова постійної комісії.
  1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
  2. Скликає і веде засідання комісії.
  3. Дає доручення членам комісії.
  4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії
  6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.
  8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
  9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.
 3. Завдання та організація діяльності постійної комісії.
  1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  2. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.
  3. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
  4. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  5. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
  6. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.
  7. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, представників управлінь та відділів ради, спеціалістів (у тому числі незалежних експертів).
  8. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, її голови чи секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
  9. Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо обов’язково розглядаються профільною постійною комісією.
  10. Постійні комісії щорічно звітуються перед радою про свою діяльність. Звіт постійної комісії повинен бути поданий на розгляд ради не пізніше 10 лютого року, наступного за звітним. Звітування також відбувається при переобранні голови комісії. До звіту включається інформація про:
 • кількість засідань постійної комісії;
 • кількість розглянутих комісією питань;
 • кількість комісією внесених проектів рішень;
 • кількість рішень ради та виконавчого комітету, що перебували на контролі комісії;
 • кількість висновків та рекомендацій, що були внесені комісією;
 • відвідування засідань комісії її членами.

Звіт повинен містити план комісії на наступний період та інформацію про виконання плану за звітний період, що був складовою попереднього звіту комісії.

  1. Звіт комісії розглядається на пленарному засіданні ради з доповіддю представника постійної комісії. Одночасно із прийняттям до відома звіту постійної комісії, рада вирішує питання про ефективність роботи комісії, голови комісії та дотримання ним вимог Регламенту ради та цього Положення. Також обговорюється питання про виконання своїх обов’язків членами комісії, в т.ч. відвідування ними засідань комісій.
  2. Під час звітування комісій перед радою обговорюється питання про перешкоди в діяльності ради та заходи їх усунення. Результати обговорення цих питань обов’язково повинні бути включені до рішення ради про прийняття звіту комісії. Звіт комісії та рішення ради про його врахування повинні бути опубліковані у визначений радою спосіб.
  3. Якщо під час розгляду питання члену комісії стане відомо про обставини, які можуть свідчити про наявність конфлікту інтересів, він зобов’язаний невідкладно повідомити про це комісію. Така заява фіксується у протоколі засідання постійної комісії. Інформація про таку заяву направляється у цей же день головою комісії (або особою, яка виконує його функції) до комісії ради, на яку покладені функції щодо контрою за дотриманням вимог про врегулювання конфлікту інтересів депутатами ради.
 1. Напрямки діяльності постійних комісій.
  1. Постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
 1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Пантаївської територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Пантаївської селищної ради;
 2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
 3. питання забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ради;
 4. питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 5. питання депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 6. питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 7. питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 8. питання координації дій з обласною радою, іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 9. пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
 10. питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
 11. питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність приписам чинного законодавства України;
 12. питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням селищним головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
  1. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
 1. проекти                                    програм соціально-економічного і культурного розвитку Пантаївської територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Пантаївської селищної ради;
 2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
 3. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, інвестиційних проектів та програм, у тому числі тих, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;
 4. питання місцевого бюджету;
 5. звіти про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;
 6. питання Пантаївської територіальної громади щодо:
 • контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових фондів;
 • підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, розміри їх ставок;
 • надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 1. проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у ході розгляду яких забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;
 2. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги;
 4. готує рекомендації по виявленню резервів і джерел додаткових доходів до місцевого бюджету;
 5. попередньо розглядає питання та пропозиції щодо утворення позабюджетних цільових фондів ради, затвердження положень про ці фонди та здійснює контроль за їх використанням;

 

  1. Постійна комісія з питань комунальної власності, житлово - комунального господарства, енергозбереження та транспорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
 1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Пантаївської територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Пантаївської селищної ради;
 2. звіти про виконання програм і селищного бюджету, а також звіти про хід та результати відчуження комунального майна;
 3. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
 4. питання Пантаївської територіальної громади щодо:
 • господарської діяльності її підприємств;
 • економічної стабілізації промисловості та сільського господарства;
 • транспортного обслуговування;
 • розвитку всіх видів зв’язку;
 • залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
 • сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;
 • удосконалення структури управління житлово-комунальним та енергетичним господарством територіальної громади;
 • підвищення рівня забезпеченості житлово-комунальними послугами, поліпшення їх якості, тощо та забезпечення їх реалізації;
 • створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • щодо стану та ефективного використання комунальної власності територіальної громади;
 • встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
 • підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади, які не підлягають приватизації;
 • сприяння виконавчим органам Пантаївської селищної ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства  територіальної громади;
 1. вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, сільського господарства, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
 2. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  1. Постійна комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
 1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Пантаївської територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Пантаївської селищної ради;
 2.  проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
 3. питання Пантаївської селищної  територіальної громади щодо:
 • розгляду проектів програм в сфері благоустрою населених пунктів та решти території територіальної громади;
 • координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів територіальної громади;
 • режиму використання територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 •  ставок орендної плати за користування землею та об’єктами природоохоронного та водного фонду (спільно з Постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку);
 • розвитку будівництва;
 • планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів (доріг) територіальної громади;
 • розробки містобудівних програм, генеральних планів забудов;
 1. вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради;
 2. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства  територіальної громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 4. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
  1. Постійна комісія з питань освіти, молоді, спорту, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:
 1. проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку Пантаївської територіальної громади, населених пунктів, розташованих на території юрисдикції Пантаївської селищної ради;
 2. проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік;
 3. питання Пантаївської територіальної громади щодо:
 • створення умов для розвитку культури;
 • сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • оптимізації структури системи дошкільної та шкільної освіти територіальної громади;
 • ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;
 • реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
 • забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • оптимізації структури системи охорони здоров’я територіальної громади;
 • поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;
 • надання відповідно до чинного законодавства пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечення прав пільгових категорій громадян на безкоштовне отримання ліків, зубопротезування та підготовка відповідних пропозицій селищній раді з цих питань;
 • здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
 • взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
 • забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;
 1. вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 2. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 3. вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;
 4. розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.
 1. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом, управліннями та відділами Пантаївської селищної ради
  1. Рекомендації постійної комісії подаються Пантаївському селищному голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.
  2. Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
  3. У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради, вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.
  4. Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.
  5. Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Селищний голова                                                                              Ігор БУЛЬБА

 

 


Додаток

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь